Regulamin - ABA Sport

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy ABA Sport działający pod adresem www.aba-sport.pl prowadzi działalność handlową. ABA Sport Jakub Bladowski sp.k. z siedzibą w Staniszewo, ul. Osiedlowa 4, 83-328 Sianowo, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000578663, NIP: 5892019476, REGON: 362655255. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne.

 

2. Adresem pod który należy kierować wszelką korespondencję, w tym zwroty towaru i reklamacje jest:

ABA Sport
Hurtownia Sportowa
Staniszewo, ul. Kartuska 54
83-328 Sianowo

 

3. Sprzedawca podaje następujący numer konta bankowego ABA Sport: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, 45 1750 0012 0000 0000 3371 4068.

 

4. Zapytania, opinie, reklamacje oraz wszelkie uwagi mogą być kierowane na adres podany w ust. 2 lub na adres poczty elektronicznej kontakt@aba-sport.pl. Sprzedawca dopuszcza też kontakt pod numerem telefonu 725 206 255 z tym zastrzeżeniem, że kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:00 do 18:00.

 

5. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – ABA Sport Jakub Bladowski sp.k. z siedzibą w Staniszewo, ul. Osiedlowa 4, 83-328 Sianowo, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000578663, NIP: 5892019476, REGON: 362655255

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.aba-sport.pl oraz na jej podstronach.

Klient [Zamawiający] - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu, bądź

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru.

Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 121 ze zm.)

II. Oferta

 

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast określają one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 

2. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produkty oznakowane etykietą „wysyłka do 24h” są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zakupu (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach o tej formie płatności), z wyłączeniem sobót, dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez Klienta spedytora (np. firmy kurierskiej).


3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w promocyjnych cenach, a także prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji (jeśli jest możliwe jego sprowadzenie) lub rezygnacją z Zamówienia.

 

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były, najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.

 

5. Znaczna część asortymentu - zwłaszcza produkty wielkogabarytowe - jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

 

6. W świetle prawa niektóre produkty z oferty Sklepu (m.in. pistolety wiatrówki na gaz, noże) są uznawane jako broń biała, co wyklucza je ze sprzedaży osobom w wieku poniżej 18 lat. Zamawiając jeden z tych produktów, Klient oświadcza iż jest osobą pełnoletnią oraz bierze na siebie odpowiedzialność związaną z ich użytkowaniem. Informacja o braku możliwości sprzedaży osobom niepełnoletnim jest widoczna w opisie każdego produktu, którego dotyczy.

 

III. Przyjmowanie zamówień

 

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:

- poprzez stronę internetową Sklepu,

- wysyłając e-mail na adres kontakt@aba-sport.pl,

- telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu,

- za pomocą chatu na żywo.


2. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:

- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów,

- imienia i nazwiska odbiorcy,

- dokładnego adresu dostawy,

- numeru telefonu kontaktowego klienta/osoby odbierającej dostarczone Towary,

- adresu e-mail Zamawiającego.


3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach określonych w formularzu Zamówienia.


4. W przypadku zamawiania przez stronę internetową Sklepu, wybór Towarów odbywa się poprzez ich dodanie do koszyka, a uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówieniowym. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

5. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

- płatność przy odbiorze,

- przelew bankowy,

- przelew online PayU,

- bon towarowy,

 


Płatności można dokonywać przez kilka różnych form dzieląc całkowitą kwotę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności jedna po drugiej każdorazowo określając preferowaną formę.


6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:

- przedmiot zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

- całkowitych kosztów dostawy,

- wybraną formę płatności,

- wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia,

- danych kontaktowych zamawiającego,

- danych adresowych odbiorcy Towaru,

- uwagi do zamówienia zgłoszone przez zamawiającego,

- uwagi dotyczące wysyłki.


7. Złożenie zamówienia od tego momentu jest uwarunkowane akceptacją niniejszego regulaminu oraz kliknięciem przycisku „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.


8. Klient następnie otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia zatytułowany „ www.aba-sport.pl – Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr ... ” oraz z prośbą o potwierdzenie danych w nim zawartych przez kliknięcie na unikalny link do Sklepu.


9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień (odmowy przyjęcia złożonej przez Klienta oferty nabycia produktów w Sklepie) złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.


11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy oświadczenie złożone podczas rozmowy, iż pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie. Po zawarciu umowy Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad, a Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za Towary, powiększoną o koszty wysyłki i odebrać Towar.

 

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Do umowy sprzedaży zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi - na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar - wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu w postaci faktury VAT (bądź elektronicznej faktury VAT na życzenie klienta). W pozostałym zakresie postanowienia umowy zawartej między Sklepem a Klientem określa niniejszy Regulamin oraz indywidualne ustalenia między nimi (jeśli były poczynione).


14. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 6 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.


15. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca ma ponadto prawo zawiesić funkcjonowanie strony internetowej Sklepu bez wcześniejszego powiadomienia z ważnych powodów, do których zalicza się w szczególności konieczność przeprowadzenia modernizacji lub aktualizacji strony internetowej Sklepu.


16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane. W takiej sytuacji, jeżeli doszło do wcześniejszej zapłaty za Towary wraz z ich dostawą (przedpłata) pozostała część wpłaconej przez Klienta kwoty podlega zwrotowi.


17. Klient jest obowiązany w obecności spedytora (dostawcy), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Klient stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora.


18. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.

 

IV. Prawa i przywileje Klientów


1. Odstąpienie od umowy

 

Dokument do pobrania

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ABA Sport Jakub Bladowski sp.k., Staniszewo, ul. Kartuska54, 83-328 Sianowo, kontakt@aba-sport.pl, Telefon: 725206255) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

 

Dokument do pobrania

 

2.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją jakości. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem Towaru przez Klienta oraz inne wady, niewynikające z przyczyn tkwiących w Towarze.


2.2. Reklamacja towaru sprowadza się do zgłoszenia obsłudze Sklepu informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres do zwrotu towaru (podany w górze strony). Koszty wysyłki pokrywa Klient. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 1 do 2 miesięcy. Wzór formularza reklamacyjnego jest dostępny powyżej.

 

2.3. W przypadku produktów sygnowanych gwarancją "od drzwi do drzwi" (door to door), uszkodzony sprzęt zostaje odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres Klienta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. Klienci nie ponoszą wówczas kosztów związanych z transportem i ubezpieczeniem przesyłki.


2.4. Zgłoszenia usterki w czasie objętym gwarancją w systemie „od drzwi do drzwi”, prosimy dokonać poprzez kontakt z naszym konsultantem bądź bezpośrednio z importerem/producentem oraz dokładne opisanie zaistniałej usterki. Serwis ustala, czy wymianie lub naprawie podlega cały sprzęt czy tylko uszkodzony element. W drodze kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną Klient jest uprzedzany o planowanym terminie przybycia kuriera. Odebrany sprzęt jest naprawiany bądź wymieniany na nowy i odesłany pod ten sam adres w terminie zazwyczaj do dwóch tygodni.

 

3. Niezgodność towaru z warunkami umowy


3.1. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wady fizycznej) w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Przy czym Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Konsument o tej niezgodności wiedział w chwili dostarczenia mu Towaru. Konsument w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o wadzie i złożenia oświadczenia o odpowiednim obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaoferuje usunięcie wady lub wymiany Towaru na wolny od wad. Jeżeli Sprzedawca zaoferuje usunięcie wady, Konsument może żądać dostarczenia Towaru wolnego od wad, a jeżeli Sprzedawca zaoferuje dostarczenie Towaru wolnego od wad, Konsument może żądać usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.


3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu realizacji reklamacji i formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony), Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane.

 

3.3. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, przepisy o rękojmi za wady fizyczne oraz postanowienia pkt 3.1 i 3.2 powyżej nie będą miały zastosowania.

 

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie


4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.


4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.


5. Wymiana towaru


5.1. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta rozmiar/model Towaru nie będzie dotknięty wadą, lecz mimo to nie będzie odpowiadał Klientowi (źle wybrane cechy Towaru), istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Klient. Ponowna wysyłka następuje w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty i zwrotu Towaru. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru.

 

V. Dane osobowe, polityka prywatności i świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). )

2. Administratorem Pani/a danych osobowych jest ABA Sport Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Staniszewo 16, 83-328 Sianowo, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000578663, NIP: 5892019476, REGON: 362655255. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować poprzez e-mail kontakt@aba-sport.pl.

3. Dokonując rejestracji bądź zakupu w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane; zabronione jest podawanie danych osób innych niż Klient. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Sklepu bądź realizacji zamówienia (zawarcie umowy kupna - sprzedaży). Doprowadzenie rejestracji w Sklepie do końca skutkuje stworzeniem konta Klienta w systemie Sklepu. Klient ma możliwość zrezygnowania z prowadzenia konta (rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) w każdym czasie.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Dane te nie zostaną wykorzystane w innych celach niż tych, które są jasno określone w Regulaminie bądź Polityce Prywatności.

5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych,dostawców oraz biura księgowego, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności, dostarczenia przesyłki czy rozliczenia przed urzędem skarbowym. Ich pośrednictwo jest wymagane do zrealizowania zamówienia (umowy kupna sprzedaży).

6. Dane osobowe Klientów również są przekazywane do wewnętrznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, który dostarcza kompleksową usługę w modelu SaaS, dla sklepu www.aba-sport.pl, w postaci prezentowania oraz funkcjonowania strony www.aba-sport.pl. Usługodawca ten zbiera także automatycznie informacje o danej sesji użytkownika na stronie ( w tym IP, godzina, źródło wejścia na stronę ).

7. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawdo do przenoszenia danych. W związku z powyższym Klient proszony jest o kontakt poprzez e-mail kontakt@aba-sport.pl. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez czas nieokreślony, spowodowany polityką rabatową polegającą na nagradzaniu stałych klientów oraz w celu analizy sprzedażowej czy poprawieniu funkcjonowania sklepu.

9. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL 3.0 (Secure Socket Layer) RSA 128bit - gwarantowanym certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonym przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

10. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów czy dział reklamacji RMA, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

11. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

12. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail. Należy pamiętać, że dane osobowe klienta składającego zamówienia bez rejestracji nadal są przetwarzane zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności.

13. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

14. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. W przypadku niedokończenia procesu składania zamówienia, Klient może otrzymać wiadomość transakcyjną o zaistniałej sytuacji wraz z zapamiętanym koszykiem.

15. Sprzedawca ma prawo do wysyłania treści marketingowych Klientom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich treści drogą mailową (zapis do newslettera).

16. Klient dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie adresu e-mail do Ceneo.pl, Opineo.pl, Okazje.info w celu zbadania opinii (wypełnienia ankiety) o poziomie zadowolenia z zakupu w sklepie. Po wyrażeniu zgodny Klient otrzyma wiadomość e-mail z wcześniej wspomnianą ankietą.

17. Pytania dotyczące ochrony prywatności oraz reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną należy kierować na adres e-mail kontakt@aba-sport.pl. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie według kolejności otrzymania ich przez Sklep.

18. Klient (Usługobiorca) nie może, korzystając z funkcjonalności udostępnianych przez Sklep, wprowadzać do sieci treści bezprawnych, w szczególności naruszających cudze dobra osobiste lub stanowiących niezamówioną informację handlową.

19. Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą poprzez chat na żywo (LiveChat Software S.A). Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za jego pośrednictwem, wiąże się ze zgodą na wykorzystanie podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi, która ma pomóc w prawidłowym świadczeniu usługi bądź realizacji procesu sprzedaży. Wszystkie rozmowy, wraz z informacjami czy danymi klientów (w tym podane dane wrażliwe) są archiwizowane przez LiveChat Software S.A.. Klientowi, który kontaktował się przez chat na żywo, przysługują te same prawa, o których mówi punkt V regulaminu (Dane osobowe, polityka prywatności i świadczenie usług drogą elektroniczną).

20. W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego użytkownika są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty współpracujące ze Sklepem w modelu rozliczeniowym CPA („Cost Per Action”); po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych.

21. Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie, które służą do analizy ruchu w naszej stronie. Informacje te udostępniane są serwisom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, którzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Pozwala to nam trafniej dopasować prezentowane treści oraz reklamy. Pliki cookie są wykorzystywane zgodnie z Polityką dotyczącą plików cookie, którą znajdziesz pod adresem: https://aba-sport.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-ABA-Sport-cterms-pol-13.html bądź po [kliknięciu tutaj].

22. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

23. Do prawidłowego i pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu i świadczonych drogą elektroniczną usług konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,

b) dostęp do Internetu,

c) ważne i aktywne konto poczty e-mail.


VI. Postanowienia końcowe


1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 ze zm.), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.


2. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo Polskie. . Wszelkie spory z podmiotem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.


3. Korzystanie z serwisu www.aba-sport.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.


4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu lub wpisując bezpośrednio adres „http://aba-sport.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


5. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.

 

 

Ostrzeżenie
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie prawa do fotografii oraz tekstów, zdjęć filmowych umieszczonych na tej stronie www.aba-sport.pl są własnością Jakuba Bladowskiego. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie (bez zgody autora) w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego będzie karalne sądownie.

Zaufane Opinie IdoSell
4.79 / 5.00 494 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-04
super
2024-06-24
Paczka wysłana błyskawicznie, dobrze zabezpieczona a szkatułka jest prześliczna ☺️
pixel